این قالب توسط تیم حرفه ای نهایت یادگیری طراحی و توسعه داده شده است .