………………
دریا به مجموعه آب های موجود در کره زمین که به یکدیگر متصل هستند گویند

دریا را باهم بشناسیم

به آب های آزاد کل کره زمین که به یکدیگر متصل هستند دریا میگویند شاید جالب باشد بدانید اقیانوس ها نیز جزئی از دریا به حساب می آیند

بیشتر بخوانید »»»
……………………
……………………
.